Roots

Prosiect ROOTS 
(Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol)

Mae ein cyllid prosiect ROOTS yn dod i ben ym mis Awst 2021. Mae wedi bod yn brosiect llwyddiannus a hoffem ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth ac am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cymaint o bobl.
Diolch yn fawr!

Mae’r tîm ROOTS yn parhau i weithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd yn ein cymuned i adeiladu gwytnwch a darparu cyfleodd am lwyddiant.

Mae Julie a Rachel wedi cynnal nifer o weithdai wyneb yn wyneb i gyflwyno’r cwrs ‘Gwella’ch hun o Flinder Adrenal’
Dyma’r ffactorau sy’n effeithio ar Flinder Adrenal:

  • Maeth – effaith a buddion deiet iachus ar y corff
  • Emosiwn – sut ydych chi’n delio â straen? Pa fath o berson ydych chi?
  • Deall yr wybodaeth o gwmpas Blinder Adrenal (BA) – y goblygiadau ar y corff, a’r effaith y mae yn cael ar Flinder Arenal.
  • Cymdeithasol – arfer hunanofal, er mwyn cynnig awgrymiadau ynghylch edrych ar ol eich lles.

Hwn yw’r pedwerydd grŵp o ddysgwyr ac mae’r adborth o ran caffael gwybodaeth am, a deall, Blinder
Adrenal wedi bod yn bositif iawn.

Mae dysgu am, a bod yn ymwybodol o’r ffordd y maen nhw’n gweithredu drwy straen, a bywyd bob dydd wedi bod yn fuddiol iawn ac, erbyn hyn, mae llawer ohonynt yn gwneud newidiadau bach i’w bywydau e.e. arfer gofal y croen, rhoi cynnig ar ryseitiau bwyta’n iachus CYCA (ryseitiau a gyflwynwyd gan ddysgwyr) a pharhau gyda’r ymarferion ymestyn syml.

Fel gwaddol parhaol ROOTS, mae’r tîm yn y broses o gefnogi ac hyfforddi ein Mamau mentor gwych.

Mae ein Mamau mentor yn dilyn hyfforddiant mewn Mentora Cyfoedion, Diogelu, Hylendid Bwyd Trin â Llaw, Cyfleoedd Cyfartal a Chymorth Cyntaf. Ochr yn ochr â’n Prif Swyddog Gweithredol, mae’r mamau mentor wedi bod yn dysgu sgiliau newydd yn ein gweithdai Cerameg ar gyfer y Dyfodol

Yn ychwanegol at hyn, mae’r tîm wedi bod yn brysur gydag ystod o gyrsiau achrededig ac anachrededig ar y themáu canlynol:

  • Byw mewn ffordd iach
  • Gwytnwch
  • Datblygiad Plant a Phobl Ifanc
  • Diogelu

Mae’r Diwrnodau Gwener Ffitrwydd wedi esblygu, ac ‘rydym wedi dechrau ein grŵp wellbeingwalking@thedocks, gyda rhieni a phlant.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Kath Bowen, Uwch-Reolwr Hyfforddiant kath@cycaonline.org neu

01554 776178

 


 

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top