Ein Stori

Mae CYCA yn elusen blant gofrestredig sy'n gweithredu ledled Sir Gâr a thu hwnt.

Fe’m sefydlwyd yn 1980, ac rydym yn arbenigo mewn darparu cefnogaeth iechyd a lles emosiynol i blant, pobl ifanc a theuluoedd trwy ystod o brosiectau a gwasanaethau. Yn y pen draw, nod pob un o’r rhain yw gwella bywydau’r bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw.

Ein gweledigaeth yw byd lle mae gan bob plentyn gartref diogel, cariadus, lle rhoddir pob cyfle iddynt ffynnu a chyrraedd eu potensial trwy fyw bywyd iach, hapus a chyflawn.

Ein cenhadaeth yw darparu gwasanaethau cefnogaeth rhagorol i blant, pobl ifanc, a theuluoedd ledled Sir Gâr a thu hwnt ym meysydd iechyd a lles emosiynol, hyfforddiant, chwarae, addysg ac iechyd corfforol.

Mae popeth a wnawn yn ymwneud â hyrwyddo lles cadarnhaol a grymuso unigolion i gyflawni eu potensial; mae ein gwaith yn rhagweithiol ac yn annog dysgwyr i adeiladu system gred gref.

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top