Tîm CYCA

Mae gen i dîm gwych yn CYCA, yn amrywio o staff meithrin i hyfforddwyr, ymgynghorwyr a mentoriaid, yn ogystal â’r tîm craidd.

Prif Swyddog Gweithredol CYCA, Tracy Pike MBE.

Helo, Tracy Pike, MBE dw i, Prif Swyddog Gweithredol CYCA. Yn ddiweddar, derbyniais MBE am 40 mlynedd o wasanaeth i blant a’u teuluoedd. Dw i wedi gwasanaethu fel Prif Swyddog Gweithredol yr elusen hon am y 21 mlynedd ddiwethaf, ac mae wedi bod yn siwrnau ddiddorol. Trueni na fyddwn i wedi ysgrifennu fy hunangofiant!

Cyn ymuno â CYCA ‘roeddwn i’n athrawes mewn ysgol uwchradd am 12 mlynedd, gan gymryd saib yn fy ngyrfa i godi fy nheulu. Mae fy mab Jamie, sy’n heddwas, yn 30 mlwydd oed, ac mae fy merch Lowri, 25 oed, yn athrawes yn Chicago. Dw i’n frwd iawn dros helpu unigolion i fod yn gadarn, a dros y 25 mlynedd ddiwethaf, dw i wedi hyfforddi cannoedd o gleientod.

Yn fwy diweddar ysgrifennais yr unedau ynghylch cadernid ar gyfer lefel 1 a 2 Agored Cymru, yn ogystal ag ysgrifennu llawlyfr hfforddiant ar gyfer Mentor Mams, sef menter i gefnogi mamau wrth iddynt wirfoddoli i gynnal mamau eraill. Mae fy ngwaith wedi ymddangos ar y radio a’r teledu, a dw i’n aelod o bwyllgorau ymgynghorol sy’n trafod llesiant emosiynol.

Mae gen i dîm gwych o staff hyfforddedig yn gweithio i’r Elusen, ac maen nhw hefyd yn ffrindiau i mi. ‘Rydym yn mwynhau cymdeithasu gyda’n gilydd, a chael hwyl a sbri. Mae ymddiriedolwyr CYCA yn ffynhonnell amhrisiadwy o gefnogaeth, gan fod bob un ohonynt yn dodi budd y plant yn gyntaf pan yn gwneud eu penderfyniadau. Pan nad wyf yn y gwaith dw i’n hoff o deithio i unrhywle a bwyta unrhywbeth. Y cariad mawr arall yn fy mywyd yw Frank y ci – dw i’n dwli arno fe!

Dyma fy arwyddair – ni all neb eich gwneud ichi deimlo’n israddol onibai eich bod yn caniatáu i hynny ddigwydd.

Kath, Rheolwr Achos CYCA ROOTS ac Uwch Rheolwr Hyfforddiant

Helo!

Fy enw yw Kath a fi yw Rheolwr Achos CYCA ROOTS, a’r Uwch Rheolwr Hyfforddiant.

Dw i wedi gweithio i CYCA am dros 13 mlynedd ac mae gen i ystod eang o brofiad gweitho yn y trydydd sector gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Yn ddiweddar fe dderbyniais fy ngradd Baglor yn y Celfyddydau gydag Anrhydedd, Plentyndod Cynnar (Dosbarth 1af), o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Dw i wedi fy nghymwyso i Lefel 5 ym maes Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Plant ac Ieuenctid, ac hefyd wedi ennill cymwysterau Sicrhau Ansawdd ac Asesu Mewnol.

Y fy amser hamdden dw i’n hoffi treulio amser gyda fy nheulu a theithio.

Lianna, Rheolwr Datblygu Busnes a Chydgysylltydd Hyfforddiant Arbenigol

Fy enw i yw Lianna, a dw i wedi bod yn gweithio i CYCA ers bron 5 mlynedd. Mae gen i ddwy rȏl hollbwysig, sef Rheolwr Datblygu Busnes a Chydgysylltydd Hyfforddiant Arbenigol. Mae’r ddwy rȏl yn rhai cyhoeddus, a dw i’n ysgrifennu ac yn ceiso cyflwyno amrywiaeth. Mae gen i radd ddysgu a gradd sylfaen mewn astudiaethau plentyndod.

Dw i’n fam i ddau o blant, yn hyfforddwraig gymwysedig rygbi tag i ferched ac yn cydgysylltu rygbi i ferched yn Llanelli. Dw i’n ffan mawr o’r Sgarlets a thîm rygbi Cymru, ac yn gwylio eu gemau yn fy amser hamdden. Yn ddiweddar, ‘rydym wedi cael ci bach cockapoo o’r enw Beau.

 

Barbara, Swyddog Monitro a Gweinyddu

Fy enw i yw Barbara a fi yw’r Swyddog Monitro a Gweinyddu. Dw i wedi gweithio i CYCA am dros 6 blynedd ac yn gweithio ochr yn ochr â’r Uwch Rheolwr Adnoddau a Chyllid a’r Swyddog Llywodraethu.

Dw i wedi gweithio ym myd gweinyddu ar hyd fy nghyrfa, gan ddechrau yn y Diwydiant Adeiladu ac yna symud ymlaen i Ddysgu Seiliedig ar Waith, cyn ymuno â CYCA. Mae gen i gymwysterau mewn Gweinyddu Busnes, Gwasanaeth Cwsmeriaid , Cyngor a Chyfarwyddyd a Chyflogres a Chyfrifon Sage.

Dw i’n treulio fy amser sbâr gyda fy nheulu a’m ffrindiau.

Anette Kelly, Tiwtor a Mentor Oedolion

Helo, Anette dw i, a fi yw un o’r tiwtoriaid yn CYCA. Dw i’n darparu cyrsiau yn y Garnant, yn Nhrimsaran ac yn Llandeilo. Dw i hefyd yn falch i ddweud fy mod yn Fentor Oedolion ar ran CYCA.

Cyn dechrau gweithio yma, roeddwn i’n gyfreithwr yn Llanelli, ac yna’n fam faeth.

Mae gen i dri o blant sydd bellach yn oedolion, a dw i’n hapus i fyw ar bwys y mȏr.

Pan nad wyf yn gweithio i CYCA, dw i’n mwynhau’r sinema a threulio amser gyda fy ffrindiau ond, yn fwy na dim, dw i’n hoffi mwynhau’r olygfa fendigedig sydd i’w gweld o’m cartref.

Julie Thomas

Uwch Rheolwr Adnoddau a Chyllid

Janet yw fy enw i a dw i wedi bod yn gweithio i CYCA am 17 mlynedd. Fi yw’r Uwch Rheolwr Adnoddau a Chyllid ond, i fod yn onest, dw i’n credu y byddwn i’n gwneud y rhan fwyaf o’r pethau a ofynir imi eu gwneud. Fy mhrif rȏl yw sicrhau bod ochr ariannol yr elusen, gan gynnwys y Cyfrifon a’r Monitro, yn cydymffurfio â’r holl weithdrefnau ariannol.

Mae dros 20 o staff yn gweithio i CYCA, a fi sy’n gyfrifol am drefnu eu cyflogau.

Dw i hefyd yn rheoli ein Meithrynfeydd Dechrau’n Deg, sef Jellitotz a Tedi Bach, ein tri Chlwb ar ȏl Ysgol a’n Clwb Gwyliau newydd yn Ysgol Penrhos.

Mae CYCA hefyd yn darparu Adnoddau Meithrin Symudol ar gyfer Dechrau’n Deg, Leader a ROOTS.

Dw i wedi fy lleoli yn Y Palmwydd, Heol y Frenhines Fictoria, ac ar gael bob dydd. Gallwch gysylltu â fi drwy ffonio 01554776178, neu ebostio janet@cycaonline.org

Mae gen i ferch o’r enw Sarah sydd yn fam i ddwy wyres hyfryd, a merch o’r enw Kathryn sydd yn disgwyl fy nhrydedd wyres adeg y Nadolig. Mae fy mab Robert yn Awstralia ar hyn o bryd, a dw i’n gobeithio ymweld ag ef cyn bo hir.

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top