Ysbrydoli Plant

Rydym yn darparu Meithrinfeydd, Chwarae er lles, a chefnogaeth ataliol ac argyfwng i blant a phobl ifanc sy'n agored i niwed.

Rydyn ni'n gwybod bod pob plentyn, person ifanc a theulu yn wahanol. Mae ganddyn nhw eu trafferthion eu hunain, eu hanghenion eu hunain, a'u datrysiadau eu hunain. Yr hyn yr ydym wedi'i ddatblygu yw system gymorth a all gynnig gwahanol lefelau a gwahanol fathau o gefnogaeth i'r rhai sydd ei angen fwyaf. Rydyn ni eisiau helpu'r plant a'r bobl ifanc rydyn ni'n gweithio gyda nhw i fod yn hapus, yn hyderus ac yn barod i ddelio â'r byd o'u cwmpas. Rydyn ni am helpu'r genhedlaeth nesaf i lunio eu dyfodol eu hunain.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am y gefnogaeth a gynigiwn trwy'r dolenni isod; ond gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol os oes gennych unrhyw beth yn benodol i'w drafod. Mae Kath a'i thîm yn brofiadol, yn gyfeillgar ac maen nhw yma i'ch helpu chi.

Ein gwasanaethau ar gyfer ysbrydoli plant yw:

  • Meithrinfeydd

Rydym yn rhedeg tair meithrinfa

- Meithrinfa Bryn Bach, (roeddem yn llwyddiannus wrth gofrestru gydag Arolygaeth Gofal Cymru i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr yn Ysgol Gynradd Gymunedol Bryn, Llanelli).

Mae'r feithrinfa hon ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener - i gael ragor o wybodaeth ar sut i gofrestru ar gyfer gofal plant am ddim, ewch i:

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/children-young-people-services/

- Mae Meithrinfa Dechrau’n Deg Tedi Bach wedi'i lleoli yn Ysgol Pen Rhos

- Mae Meithrinfa Dechrau’n Deg Jellitotz wedi'i lleoli yn Ysgol Maes Y Morfa

Mae ein Meithrinfeydd Dechrau’n Deg wedi'u cofrestru gydag Arolygaeth Gofal Cymru, ac fe’u lleolwyd ar dir Ysgol Pen Rhos, Ffordd Copperworks Llanelli, ac Ysgol Maes Y Morfa. Mae meithrinfeydd Tedi Bach a Jellitotz yn croesawu pob plentyn 2-3 oed, sy'n byw yn ardaloedd Dechrau’n Deg Copperworks, Lakefield a Glan-y-môr ac mae ein Meithrinfa Jellitotz yn cynnig yr un ddarpariaeth i blant yn ardal Morfa. Mae plant yn derbyn 12.5 awr o ofal plant am ddim dros 5 diwrnod yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, sy'n cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru.

  • Gwasanaethau plant sy'n derbyn gofal – Mae CYCA yn cyflwyno Prosiect Sefydliad Lloyds sy'n darparu cymorth mentora pwrpasol i bobl ifanc sy’n gadael y system gofal, sef cynnig cefnogaeth i gynyddu eu lles a datblygu eu sgiliau er mwyn i’r unigolion hyn allu byw’n annibynnol. Mae Prosiect Sefydliad Lloyds yn rhoi’r cyfle i’r bobl ifanc hyn gofrestru ar unedau achrededig Agored Cymru, yn ogystal â chynnig gofal plant am ddim. Yn sail i hyn, mae Model Cadernid CYCA. Gellir cynnig cefnogaeth mewn grwpiau bach neu i unigolion.
  • Hyfforddiant pwrpasol heb ei achredu a chwrs achrededig CYCA - Mae gennym yr hyblygrwydd a'r argaeledd i ddarparu pecyn hyfforddi 'mewnol' pwrpasol. Mae ein Tiwtoriaid wedi'u hyfforddi ac yn brofiadol ym maes blynyddoedd cynnar a byddant yn teithio i'ch lleoliad. Ein nod yw cyflwyno pecynnau hyfforddi i amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys ysgolion, lleoliadau blynyddoedd cynnar, adrannau awdurdodau lleol, a sefydliadau eraill sy'n darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.
  • Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar ac Ieuenctid
  • Gwasanaethau Lles
  • Clybiau chwarae - ‘Mae chwarae’n rhan bwysig o ddatblygiad a lles pob plentyn. Yn ogystal â buddion corfforol chwarae; mae’n cynyddu emosiynau cadarnhaol sy’n codi hunan-barch a chadernid ac yn lleihau pryder a straen’. Yn ogystal â'n prosiectau a'n gwasanaethau iechyd a lles emosiynol, mae ein gwaith gyda phlant hefyd yn cael ei gyflawni trwy ein clybiau chwarae dynodedig.
  • Ar hyn o bryd mae ein clybiau ar ôl ysgol yn cael eu rhedeg yn Ysgol Gymraeg Ffwrnes ac Ysgol Gynradd Gymunedol Bryn. Yn ogystal mae ein Clwb Gwyliau yn cael ei gynnal ar safle Ysgol Pen Rhos yn ystod gwyliau ysgol.

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top