Nod CYCA yw cynnig sbectrwm eang o gyrsiau hyfforddi a gweithdai achrededig a phwrpasol heb eu hachredu ar draws gwahanol feysydd pwnc.

Mae trosolwg o'n meysydd cyflawni allweddol yn cynnwys:

Sgiliau Hanfodol
Lles
Hunan-wydnwch a Datblygiad Personol
Gwaith chwarae
Diogelu
Gofal Cymdeithasol
Addysg Bersonol a Chymdeithasol 
Ffyrdd Iach o Fyw
Sgiliau Cyllid Personol

Mae ein cyrsiau wedi'u cynllunio, eu hysgrifennu a'u cyflwyno gan ein tîm cymwysedig, profiadol ac arbenigol iawn. Gall ein Tiwtoriaid gyflwyno sesiynau hyfforddi yn ein canolfan hyfforddi ddynodedig yn Dragon 24 Llanelli. Ar y cyd â hyn, mae gennym y gallu i ddarparu cyfleoedd gofal plant gyda'n meithrinfa Little Seraphs yn y palms neu feithrinfa Teddy Bears.

Mae gennym yr hyblygrwydd a'r argaeledd i ddarparu pecynnau hyfforddi 'mewnol' ac mae gan ein Tiwtoriaid y gallu a'r parodrwydd i deithio i'ch lleoliad. Ein nod yw darparu pecynnau hyfforddi i amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys ysgolion, lleoliadau blynyddoedd cynnar, adrannau awdurdodau lleol, a sefydliadau eraill sy'n darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.
Mae ein Canolfan Hyfforddi newydd yn Dragon 24 yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc, rhieni, gofalwyr, gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol ennill cymwysterau achrededig a chael cyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth am sgiliau hanfodol, iechyd emosiynol a lles a gwydnwch. Mae gan CYCA dîm penodol o aseswyr, cwnselwyr ac athrawon medrus i ddarparu ystod o hyfforddiant achrededig.

Mae rhestr lawn o'n hyfforddiant i'w gweld yma.
Cynigiwn gwrs ABCh achrededig i blant a phobl ifanc o 7 oed

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Kath Bowen, Uwch Reolwr Hyfforddiant ar kath@cycaonline.org neu 01554 776178

 


 

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top