‘Rydym yn helpu adeiladu cadernid teuluol drwy rhoi ichi y tŵls sydd eu hangen i ymdopi â heriau bywyd, drwy fentora, therapi a chefnogi’r teulu.

CYCA yw’r cartref i Ganolfan Rhagoriaeth Iechyd a Lles Emosiynol Cymru.

Mae ein gwaith craidd dros y 40 mlynedd ddiwethaf wedi cynnwys cefnogi plant a phobl ifanc. Po fwyaf y fwaith ‘rydym wedi’i wneud i gynnal pobl ifanc, po fwyaf ‘rydym wedi dod i ddeall y themáu, y problemau a’r datrysiadau cylchol. Dros y blynyddoedd, ‘rydym wedi deall nad yw trin un agwedd ar y broblem yn adeiladu cadernid. Mae’n rhaid i ni gefnogi’r uned deuluol gyfan, a gwneud hynny mewn ffordd sy’n berthnasol iddyn nhw. I’r perwyl hwn ‘rydym wedi datblygu ystod o wasanaethau cefnogi ar gyfer teuluoedd y plant a’r bobl ifanc ‘rydym yn gweithio gyda nhw. Mae’r gwasanaethau hyn wedi’u rhestru isod. Datblygwyd bob un ohonynt er mwyn grymuso teuluoedd yn yr hir dymor, gan ganolbwyntio ar lles a chadernid.

Mae’r adran hon o’r wefan yn canolbwyntio ar y gwaith ‘rydym yn ei wneud i ddiogelu teuluoedd. Mae’r gwaith yma yn cynnwys:

 • CYCA Roots
 • Cefnogaeth Lles
 • Hyfforddiant Achrededig
 • Mentora gwasanaethau
 • Cefnogaeth cwnsela

‘Rydym yn gweithio gyda thraws-doriad o’r gymdeithas yn Sir Gaerfyrddin a nawr, diolch i’r gwasanaeth cefnogi ar-lein, ‘rydym yn cefnogi’r mwyaf anghenus ar draws Cymru. Y sail i’n holl waith yw ein model cadernid, yn normaleiddio afiechyd meddwl a gofid emosiynol, hyrwyddo strategaethau i gefnogi iechyd emosiynol da a lles mewn unigolion a’r teulu cyfan.

Adnoddau Defnyddiol

Rydym wedi casglu adnoddau diddorol o wahanol ffynonellau at ei gilydd. Byddwn yn parhau i ychwanegu at y rhain. Gobeithio y byddan nhw o ddefnydd i chi.

Adnoddau:

 • Mae yna rai dolenni defnyddiol iawn ar wefan NSPCC Learning: COVID-19: gwybodaeth, adnoddau a gostyngiad e-ddysgu i'ch helpu chi i ddiogelu plant yn ystod y cyfnod heriol hwn nspcc.org.uk/
 • Cymdeithas Iechyd Pobl Ifanc (AYPH) yw prif lais annibynnol y DU dros iechyd pobl ifanc. Maent yn gweithio i wella iechyd a lles plant a phobl ifanc 10-24 oed. Mae eu cylchlythyr yn cynnwys adnoddau y mae AYPH wedi'u cyhoeddi yn ystod y cyfnod clo: https://malichi.mp/6438a14f528e/5w8di9vqk2-4043437?e=4ec54a1217
 • NSPCC COVID-19: gwybodaeth, adnoddau a gostyngiad e-ddysgu i'ch helpu chi i ddiogelu plant yn ystod yr cyfnod heriol hwn nspcc.org.uk/
 • Gall myfyrdodau ar-lein helpu gyda lles cyffredinol (ar hyn o bryd, cynigir mynediad diderfyn, AM DDIM, i'r Llyfrgell Myfyrio) meditainment.com
 • Mae Tîm Addysg CEOP Thinkuknow wedi paratoi pecynnau gweithgareddau cartref i gefnogi rhieni yn ystod COVID-19. Bob pythefnos, bydd pecynnau gweithgareddau cartref newydd, syml ar eu gwefan, a fydd yn para 15 munud. Gallwch eu gwneud gyda'ch plentyn i gefnogi ei ddiogelwch ar-lein ar adeg pan fydd yn treulio mwy o amser ar-lein gartref https://www.thinkuknow.co.uk/parents/support-tools/home-activity-worksheets
 • Diogelu yn ystod coronafeirws: llywodraethwyr ac ymddiriedolwyr ysgolion https://learning.nspcc.org.uk/news/2020/april/school-governors-academy-trustees-safeguarding-coronavirus
 • Siarad â'ch plentyn am ddiogelwch ar-lein: Cyngor ar sut i ddechrau'r sgwrs a chael cefnogaeth os ydych chi'n poeni https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/talking-child-online-safety/
 • Llinell gymorth NSPCC: Rydyn ni yma o hyd i'ch cefnogi chi, ac i gefnogi plant. Os ydych chi'n poeni am blentyn, neu os oes angen cyngor arnoch, siaradwch â'r NSPCC https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/

CYCA Roots

Prosiect a ariennir gan y loteri (tan Mehefin 2021) yw CYCA ROOTS, ac mae’n anelu at gefnogi teuluoedd sydd yn dioddef mân orbryder ac iselder; ‘rydym yn dysgu sgiliau cadernid er mwyn iddynt wella’u hunan hyder ac ymdopi â newid. Bydd y gefnogaeth a gynigir i’r rhieni yn cael ei adlewyrchu yn y raglen hyfforddiant bwrpasol a gynigir i’r plant, a’r mynediad at gefnogaeth un-i-un, er mwyn gwella cyrhaeddiad y plant yn yr ysgol, a gwella cyflogadwyedd y rhieni.

Cefnogaeth Lles

‘Rydym yn darparu cefnogaeth ataliol ac argyfwng i blant sy’n agored i newid, ieuenctid a’u teuluoedd. Drwy fentora, gwaith therapi a chefnogi’r teuluoedd, ‘rydym yn helpu adeiladu cadernid pobl a rhoi iddynt y tŵls sydd eu hangen i ymdopi â heriau bywyd.

Hyfforddiant Achrededig

‘Rydym yn darparu hyfforddiant achrededig i deuluoedd i’w helpu nhw i wella eu lles, ac er mwyn iddynt allu ennill sgiliau a chymwysterau a fydd yn eu galluogi i adeiladul dyfodol mwy disglair. ‘Rydym hefyd yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gweitho gyda phlant a theuluoedd

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top