Lansiwyd Cymorth a Chystadleuaeth Busnes ym mis Ionawr 2022

Dreigiau CYCA Dragons

 

Ydy’r cyfnod clo wedi’ch helpu chi droi eich hobi yn fusnes bach?

Ydych chi wedi dechrau gwneud pethau a’u gwerthu nhw i’ch ffrindiau a’ch teulu, oherwydd ffyrlo, diweithdra neu’r newidiadau sydd wedi dod yn sgil COVID?

Ydych chi wedi mwynhau dechrau diwydiant cartref ac am archwilio sut mae datblygu’r busnes ymhellach?

Ydych chi wedi dechrau darparu gwasanaeth ar sail broffesiynol yn ystod cyfnod y pandemig?

Oes gennych chi syniad am fusnes, neu ydych chi newydd ddechrau busnes bach – efallai eich bod yn gymwys i wneud cais at Dreigiau CYCA Dragons am gefnogaeth busnes, arweiniad a chyfle i ennill pecyn buddsodiad.

 

Mae Dreigiau CYCA Dragons yn rhaglen unigryw o gefnogaeth broffesiynol sydd am helpu pobl yn Sir Gaerfyrddin droi eu syniadau busnes i fod yn fusnes cychwynnol, neu ddatblygu ymhellach eu busnesau cychwynnol. Yn ystod 2022, cynhelir chwech chylch o gystadleuaethau a fydd yn rhoi’r cyfle i’r bobl sydd yn cymryd rhan yn y raglen ennill pecyn o gefnogaeth a buddsoddiad wedi’i deilwra i’w syniadau busnes nhw.

 

Roedd llawer o unigolion, pobl a oedd ar ffyrlo neu nad oeddent yn gallu gweithio yn ystod COVID wedi dechrau mentrau newydd, a hynny am lawer o wahanol resymau. ‘Rydym wedi gweld busnesau yn ymddangos ar Facebook er enghraifft, yn gwerthu cacennau, yn creu pecynnau parti, yn cynnig crefftau a chanhwyllau, ffitrwydd ac hyfforddiant, crefftau coed, ffotograffiaeth ac arlunio i enwi ond ychydig o esiamplau.

 

Os ‘rydych chi yn un o’r bobl sydd wedi cael syniad am fusnes ac am dderbyn cymorth i’w droi’n realiti, neu os ydych chi wedi dechrau gwerthu eitemau i’ch ffrindiau a’ch teulu ac am archwilio troi’r fenter honno’n fusnes, yna mae’r prosiect hwn yn berffaith i chi. Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

 

Mae gennym becyn cefnogi busnes a all helpu sefydlu’ch busnes, pecyn sy’n cynnwys brandio, marchnata, gwerthu arlein, ac arweiniad mewn llawer o feysydd eraill. ‘Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant datblygu ac mae gennym gyfleusterau créche os yw gofal plant yn rhwystr.

Beth yw eich syniad busnes?

Beth yw eich syniad busnes?

Bydd pawb sy’n gymwys i gael mynediad at raglen Dreigiau CYCA Dragons hefyd yn cael mynediad at ein cystaleuaeth Dreigiau CYCA Dragons, a gynhelir yn fisol. Dros gyfnod chwech mis y prosiect byddwn yn dewis 12 enillydd a 24 yn yr ail safle.

Bydd y pecyn gwobrwyo i’r enillydd yn cynnwys:

  • pecyn cefnogaeth gwerth hyd at £2,000 o gyngor arbenigol, ynghyd â buddsoddiad uniongyrchol yn y busnes o hyd at £3,000.

Bydd y pecyn gwobrwyo i’r ail safle yn cynnwys:

  • pecyn cefnogaeth gwerth hyd at £1,000 o gyngor arbenigol, ynghyd â buddsoddiad uniongyrchol yn y busnes o hyd at £1,000 .

Mae’r pecynnau hyn wedi’u datblygu i sicrhau bod pob enillydd a phawb sy’n cyrraedd yr ail safle yn derbyn y gefnogaeth bwrpasol sydd ei angen i symud eu busnesau a’u syniadau i lefel masnachol. 

Bydd y pecynnau yn cael eu datblygu i sicrhau bod pob enillydd a phawb sy’n cyrraedd yr ail safle yn derbyn y gefnogaeth sydd ei angen arnynt; gall hyn gynnwys cefnogaeth busnes, cyfreithiol, marchnata a gwytnwch emosiynol. Byddwn yn cytuno ar y buddsoddiad ar sail unigol a gall hyn gynnwys costau yswiriant, platfform gwerthu arlein, buddsoddi mewn stoc, deunyddiau, cludiant a/neu leoliadau, ynghyd â swm o arian a fydd yn cynrychioli o leiaf hanner y buddsoddiad. 

Yn ystod yr haf 2022 bydd CYCA yn cynnal digwyddiad arddangos ar gyfer pob ymgeisydd i’r cynllun Dreigiau CYCA Dragons, er mwyn arddangos y busnesau, y talentau a’r syniadau sydd wedi datblygu yn ystod y prosiect. Bydd hwn hefyd yn cynnig cyfle marchnata i’r rhai sydd ag eitemau/ gwasanaethau i’w gwerthu.

Rheolau a chymhwyster:

  • Rhaid eich bod yn byw yn Sir Gaerfyrddin.
  • Rhaid bod gennych syniad busnes eich bod yn barod i’w ddatblygu, neu fusnes cychwynnol; cysylltwch â ni i drafod mewn mwy o fanylder ac i asesu’ch cymhwyster.

 Gweler ein Hamodau a Thelerau am ragor o fanylder os gwelwch yn dda.

Mae gan CYCA gefndir o gefnogi pobl ifanc gyda chyngor gyrfa, hyfforddiant a mentora, ac ‘rydym wedi dechrau cefnogi rhai o’n mampreneuriaid gyda’i syniadau busnes. ‘Rydym am ehangu’r gwaith hwn a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid sy’n mentro yn Sir Gaerfyrddin – o’r gwaith hyn ‘rydym wedi sylweddoli bod llawer mwy y gallen, ac y dylen ni, wneud i ddatblygu ton newydd o entrepreneuriaid.

Efallai y bydd rhai o’r buddiolwyr yn datblygu BBaCH lleol a fydd yn adeiladu economi leol cryfach ledled Sir Gaerfyrddin, tra fydd eraill yn datblygu sgliau a fydd yn dod â mwy o werth i’r gymdeithas.

Bydd pawb sy’n ceisio mynediad i Dreigiau CYCA Dragons yn derbyn pecyn o gymorth sylfaenol gan fentoriaid mewnol, yn ogystal â gan arbenigwyr cefnogi busnes allanol.

Bydd panel o feirniaid yn cyfarfod unwaith y mis i glywed cynllun busnes y cystadleuwyr; bob mis fe ddewisir pedwar i fynd ymlaen i’r rownd derfynol, a bydd dau enillydd yn derbyn pecyn cychwynnol sy’n cynnwys buddsoddiad a chefnogaeth deilwredig.

Bydd rhan o’r pecyn yn cynnwys cyfleoedd i rwydweithio a chysylltiadau â busnesau perthnasol. Ar ddiwedd y peilot cynhelir digwyddiad arddangos a fydd yn rhoi’r cyfle i fusnesau werthu eu cynhyrchion yn ogystal â hyrwyddo’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rachel os gwelwch yn dda - 01554 776178 / rachel@cycaonline.org 
neu llenwch ein FFURFLEN YMHOLIAD.

Mae’r lluniau isod yn dangos pan aeth unigolion carfan 2 gerbron y panel i gyflwyno eu mentrau busnes ar ddiwrnod y beirniadu.

Enillwyr Carfan 2

Gweler y fideo o'r panel beirniaid a'r enillwyr

Cookie Notice

This website stores data such as cookies to enable important site functionality including analytics. You may alter your preferences at any time or accept the default settings. Learn more here

Back to top